Menu Sluiten

Het belang van het versterken van welzijn op de werkvloer: Amplitie en veerkracht

In de moderne arbeidswereld wordt het welzijn van medewerkers steeds meer erkend als een essentiële factor voor het succes van een organisatie. Het streven naar amplitie, afgeleid van het Latijnse woord ‘amplio’, wat versterken of vermeerderen betekent, staat centraal in dit streven naar welzijn. Amplitie richt zich op het versterken en vermeerderen van het welbevinden van alle medewerkers, waardoor het menselijk kapitaal in een organisatie optimaal tot zijn recht komt.

Hoewel het idee van amplitie misschien voor de hand liggend lijkt, wordt het nog lang niet altijd volledig toegepast in organisaties. Daarom is het belangrijk om het gesprek hierover aan te gaan en actie te ondernemen. Echter, het woord ‘amplitie’ kan soms een containerbegrip lijken en mogelijk niet voor iedereen even duidelijk zijn. Daarom stellen we voor om het concept te benaderen vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld veerkracht of een ander krachtig woord wat past bij de missie, visie en kernwaarden van het bedrijf. Een woord van herkenning voor iedere medewerker 😊

Het bevorderen van veerkracht onder medewerkers gaat hand in hand met het streven naar amplitie. Veerkrachtige medewerkers zijn in staat om zich aan te passen aan veranderingen, tegenslagen te overwinnen en optimaal te presteren, zelfs in uitdagende omstandigheden. Door te investeren in het vergroten van veerkracht, investeren organisaties indirect in het welzijn en de productiviteit van hun medewerkers.

Onderzoek & bewijs

Onderzoek, zoals dat van Gallup uit juni 2022, benadrukt de voordelen van het werken aan amplitie en bevlogen medewerkers. Productiviteit, effectiviteit, klanttevredenheid en verkoop kunnen aanzienlijk stijgen, terwijl het verzuim (40%), het verloop van medewerkers en incidenten (25%) juist kunnen dalen. Deze indrukwekkende cijfers tonen aan dat het versterken van welzijn op de werkvloer niet alleen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, maar ook een strategische investering in het succes van de organisatie.

Vanuit de Why

Wat is de Why / Purpose van het bedrijf, wat wil men echt zijn vanuit zichzelf en welke kernwaarden horen daarbij en herkent de medewerker en de klant dat ook? Als dat echt gericht is om het beste uit iedere medewerker te halen voor zichzelf en de organisatie dan zal het niet zo moeilijk zijn om het (nieuwe) beleid samen met investeringen te faciliteren. Soms dient men nog overtuigd te worden, naast bovenstaand onderzoek zijn er genoeg instrumenten en tools die vanuit de sector of maatwerk specifiek op het bedrijf leveren om bijvoorbeeld de return on investment (ROI) inzichtelijk te maken.

Gezamenlijke inspanning

Om amplitie en veerkracht te bevorderen, is een gezamenlijke inspanning en dialoog nodig van HR, leidinggevenden, medewerkers en andere belanghebbenden binnen de organisatie.

Een belangrijke voorwaarde is het onderlinge vertrouwen en mensgericht leiderschap. De medewerker moet echt zien en ervaren dat het bedrijf de medewerker echt belangrijk vindt. Dan pas de gesprekken aangaan met medewerkers, te luisteren naar de wensen en behoeften en deze concreet en blijvend vast te leggen binnen de organisatiecultuur. Let wel, inspanning ook echt vanuit het management, zij zullen als rolmodel dienen te fungeren door bij de start het belang te benadrukken en mee te doen bij het doorlopende programma van de organisatie. Voorbeeldgedag doet wonderen!

Een praktische aanpak hiervoor is het samenstellen van een team, bestaande uit onder andere de preventiemedewerker, HR, ondernemingsraad en medewerkers op verschillende niveaus. Dit team komt regelmatig bij elkaar om de agenda op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te bespreken en in beweging te houden. Natuurlijk worden er geen medewerkers “aangewezen” maar wordt de hulpvraag breed uitgezet (eigenaarschap) met het benoemen van de taak, en tijdsinvestering. En mocht er heel veel animo zijn, dan is het best leuk een ludieke “vitaliteits” verkiezing te organiseren, reuring en het creëren van draagvlak is essentieel!

Even erbij doen is geen optie

De kartrekkers (bijv. HR) zullen echt als een vast onderdeel binnen hun functie hiermee aan de slag moeten gaan, even erbij doen is geen optie! En mocht dat een Chief Happiness Officer gaan heten werkt dat alleen maar als er eerst een duidelijke opdracht (breed uitdragen) vanuit het management is. Pas dan kan deze samen met het team en alle medewerkers samenwerken op de thema’s Gezondheid, Bevlogenheid, Talentmanagement en Werkinrichting.

Door deze continue aandacht te besteden aan welzijn op de werkvloer, kunnen organisaties een cultuur creëren waarin medewerkers gedijen en het beste van zichzelf kunnen geven.

Zorg ook dat de juiste kennis binnen het bedrijf aanwezig is. Zo niet, er zijn ruim 300 vitalogen in Nederland die je daarbij (tijdelijk) kunnen helpen. En hoe gaaf is het dat iemand uit jouw organisatie gaat starten met de opleiding tot Vitaloog? Je werkt dan direct aan het thema talentmanagement en heb je meteen de borging op orde voor als de interim vitaloog je organisatie verlaat.

Samen sterk!

Wil je meer weten of ben je op zoek naar begeleiding van het proces om te werken met amplitie en veerkracht als uitgangspunt? Neem dan contact op met onze collega Maurice van Schie via info@vitalogisch.nl of bel naar 040 282 4711.

Verzuimbeheer; Van curatie naar preventie naar amplitie

Verzuimbeheer; Van curatie naar preventie naar Amplitie

In veel organisaties begint het besef van de noodzaak om verzuim te verminderen vaak pas als het probleem al ernstige vormen heeft aangenomen. Het verzuim is hoog, of er is sprake van een aanzienlijk personeelsverloop. Pas dan wordt er actie ondernomen en wordt er budget vrijgemaakt voor verzuimanalyses en preventieve maatregelen.

Om dit patroon te doorbreken, pleiten wij voor een verschuiving van het traditionele model, van curatie naar preventie naar amplitie. In plaats van te wachten tot verzuim een acuut probleem is, stellen we voor om proactief programma’s op te zetten die voor iedere medewerker gelden, ongeacht de leeftijd.

Curatie / Verzuim

De eerste stap is het uitvoeren van een grondige verzuimanalyse, waarbij de samenwerking met partijen als de Arbodienst, HR, een adviseur Duurzame Inzetbaarheid, Vitaloog, en in sommige gevallen de assurantieadviseur van cruciaal belang is.

Het doel is om niet alleen het bestaande verzuim te analyseren, maar ook om beïnvloedbare factoren en knelpunten te identificeren. Vaak wordt hierbij de menselijke factor over het hoofd gezien. Het is essentieel om medewerkers, leidinggevenden en de Ondernemingsraad hierbij te betrekken. Open gesprekken, actief luisteren, het stimuleren van eigenaarschap en bewustwording van de gevolgen van afwezigheid dragen bij aan een gezonde, vitale, en gemotiveerde werkomgeving.

Preventie

Hoewel preventie van groot belang is, merken we dat werkgevers dit vaak richten op specifieke groepen, zoals medewerkers met fysieke problemen, of vrouwen in de overgang. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid zou daarentegen levensfase-overschrijdend moeten zijn, waarbij anticiperen op mogelijke problematiek in verschillende levensfasen centraal staat.

Een opvallend aspect in dit proces is dat medewerkers vaak praktische oplossingen hebben als hen wordt gevraagd naar mogelijke verbeteringen. Dus, ook bij preventie is het betrekken van medewerkers van groot belang.

Amplitie

En dan is er de derde pijler: Amplitie, ook wel bekend als veerkracht. Het draait hierbij om het versterken van het welbevinden en functioneren van alle medewerkers. Het begint bij de kern van de organisatie, de WHY en de waarden die de organisatie wil uitdragen. Amplitie richt zich op gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Het is van belang om de medewerkers hierbij te betrekken: herkennen zij de waarden van de organisatie en is er draagvlak voor?

Voor organisaties die hulp nodig hebben bij het implementeren van deze aanpak, kunnen specialisten en vitalogen van Vitalogisch® ingeschakeld worden. Samenwerking is hier cruciaal, en deze investering zal zich ruimschoots terugbetalen door het terugdringen en voorkomen van verzuim.

Samen

Maak samen met het team een overzicht van de inspanningen op het gebied van curatie, preventie en amplitie. Deze exercitie kan leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden. Want ook hier geldt; “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Het gezamenlijke doel is om de volgorde van curatie, preventie en amplitie te verschuiven naar amplitie, preventie en curatie. Met deze aanpak streven we naar blije medewerkers, waar niet alleen zijzelf maar iedereen binnen de organisatie baat bij heeft.

Wil je meer weten of ben je op zoek naar begeleiding van het proces om te werken met amplitie als uitgangspunt in plaats van curatie? Neem dan contact op met onze collega Maurice van Schie via info@vitalogisch.nl of bel naar 040 282 4711.

Trends HR 2024 | Inspiratiesessie

Veel verzuim? Dan plaatsen we een extra HR-vacature……

Deze opmerking hoor ik regelmatig, natuurlijk heb je (extra) handjes nodig als het verzuim oploopt. Wellicht nog belangrijker is ook om te onderzoeken welk verzuim beïnvloedbaar is en waar de knelpunten zitten. Wat kun je ervan leren en vooral hoe kun je verzuim voorkomen?

De vacatures vliegen je om de oren, wervende teksten waarin het veelal lijkt dat je als HR-medewerker echt aan de slag mag gaan met de kerntaken binnen het vakgebied. Dat je aan de gang gaat met ontwikkeling van de organisatie, het centraal stellen en ontplooien van medewerkers en arbeidsverhoudingen. Maar als je de vacature tekst goed leest (en hoort)  zijn de hoofdtaken vaak de processen rondom sollicitaties en het begeleiden van verzuimdossiers binnen de WvP (Wet verbetering Poortwachter) samen met de Arbodienst. En oh ja, daarnaast dien je je ook bezig te houden met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Allemaal belangrijk maar best veel eigenlijk.

Natuurlijk gebeuren er veel goede dingen maar hoe zou het zijn als iedere HR-medewerker van 2024 zich ook mag bezighouden met de kerntaken? En deze zich als HR-professional kan en gaat profileren. En daarmee zich echt voor een belangrijk deel kan richten met talent binnen de organisatie, de veerkracht en inzetbaarheid van medewerkers, veiligheid (en werkplek), diversiteit en inclusie.

Het begint bij de WHY van een organisatie, en welke waarden wil deze bijdragen aan het verbeteren van onze leefwereld?  Dat je de medewerkers goed kunt vertellen waarom je doet wat je doet en waar je in gelooft. Natuurlijk dien je hier ook de medewerkers zelf bij te betrekken: herkennen zij wat de organisatie wil uitdragen en is daar draagvlak voor?         Als deze afstemming er is, zorgt HRM voor de processen en activiteiten en HR voor de uitvoering daarvan.

Het werkveld binnen HR kent zoveel taken, je kunt niet alles weten. Het voorkomen en verminderen van verzuim is een specialisme. Welke HR-collega zou zich hierin willen specialiseren?

De specialisten en vitalogen van Vitalogisch® kun je natuurlijk ook tijdelijk inschakelen. Samen sterk! Dat deze investering ruimschoots wordt terugverdiend brengen we graag in beeld.  Echt het terugdringen en voorkomen van verzuim, want juist aandacht voor preventie en amplitie zorgt voor blije medewerkers waar iedereen wat van merkt en wat aan heeft.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ik Maurice van Schie RADI® Vitaloog® ga graag met je in gesprek.

Meer weten? Mijn collega’s van Vitalogisch®, Germaine Soyer – Vitaloog®, Mireille Hulzebos, Sandra Post en Stineke Nanningageven op Vrijdag 19 januari (Eindhoven) en Maandag 22 januari (Utrecht) van 13.30 tot 15.30 uur een inspiratiesessie. Wat betekent vitaliteit voor de organisatie en hoe overtuig je jouw directie. Er zal altijd iets zijn waarmee jouw bedrijf rijker kan worden!

De Kracht van Dialoog: De Week van Duurzame Inzetbaarheid (22-26 nov) 

In de schijnwerpers staat “De Week van Duurzame Inzetbaarheid”. Een term die in het bedrijfsleven vaak wordt genoemd, maar misschien niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft. Formeel betekent het volgens de SER: 

Duurzame inzetbaarheid is het tot hun pensioen inzetbaar houden van mensen op de arbeidsmarkt. Met het stimuleren van een positieve leercultuur beschikken werkenden over de juiste kennis en kunnen ze inspelen op veranderingen binnen de organisatie, arbeidsmarkt en hun carrière.

Veel belangrijker natuurlijk, wat betekent het voor jou? 

Duurzame inzetbaarheid is geen eenduidig begrip. Voor sommigen is het simpelweg het vergaren van de juiste kennis en vaardigheden om relevant te blijven in hun vakgebied. Voor anderen gaat het verder: het draait om het vinden van de juiste balans tussen werk en privé, om veerkracht in de vorm van veranderingen binnen de organisatie en de dynamische arbeidsmarkt.

We dagen je graag uit om deze week écht in gesprek te gaan. Een kans om te luisteren naar wat duurzame inzetbaarheid voor jou en jouw collega’s betekent. Wat zijn de behoeften, de wensen? Wat heb je nodig om je veerkracht op het werk te vergroten? Deze dialoog is cruciaal. Het opent de deur naar begrip, verheldering en concrete actie.

Een interessante oefening zou kunnen zijn om te onderzoeken welk woord, slogan en/of kleur het best past bij jouw organisatie in plaats van “duurzame inzetbaarheid”. Misschien is er iets dat meer resoneert met de kernwaarden, al lopende projecten en acties, of de missie of de visie van je bedrijf. Iets wat direct begrepen wordt en wat mensen echt ervaren en omarmen als een leidraad voor hun eigen veerkracht.

Deze week draait niet alleen om het benoemen van een concept, maar ook om het omzetten van ideeën in actie. Laten we bouwen aan een werkomgeving die veerkracht koestert, waarin mensen gedijen en waar woorden als “veerkracht” of “dynamische groei” niet alleen slogans zijn, maar een levenshouding worden.

Het begint met de kracht van onze stemmen, met luisteren en begrijpen. Het begint met het vormgeven van een toekomst waarin iedereen floreert. Want, laten we eerlijk zijn, duurzame inzetbaarheid is niet slechts een abstract begrip, het is een realiteit die we samen vormgeven.

Laten we praten, luisteren en samen groeien!

Binnen Vitalogisch geven wij verschillende trainingen en workshops rondom dit thema, zowel op individueel als op groepsniveau. Gezonde, gedreven en tevreden medewerkers zijn effectiever, productiever en hebben een laag ziekteverzuim. Ze zijn loyaler en meer verbonden met de organisatie, waardoor er minder verloop is. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? We gaan graag in gesprek!  Je bereikt ons via info@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711. 

Blog week van de werkstress 13 tot 17 november 2023 

De Week van de Werkstress: Laten we extra aandacht besteden aan verbinding. 

De Week van de Werkstress staat weer voor de deur, en dit jaar ligt de focus op verbinding, als onderdeel van onze mentale gezondheid. Werkstress is een term die we vaak horen, maar laten we eens stilstaan bij wat dit eigenlijk betekent. Hoe zou het zijn als we in onze omgeving vanaf nu de vraag stellen: “Wat bedoel je eigenlijk met werkstress?”            Dit kan een mooie verbindingsvraag zijn, toch?  Voor de een heeft werkstress te maken met het verzetten van (te veel) werk, terwijl het voor de ander het gevolg is van het ontbreken van waardering. We zijn allemaal verschillend, en de oorzaken van werkstress kunnen variëren. Als we als werkgever en medewerker het gesprek aangaan dan weten we gelijk wat de ander bedoelt.

Op de website van de Week van de Werkstress vind je ook een verbindingsbingo kaart. Heb je al overwogen om hieraan deel te nemen? Deze bingo kaart kan een leuke en interactieve manier zijn om met collega’s en vrienden te praten over werkstress en de dingen die ons bezighouden.

Laten we deze week aangrijpen om de taboes rondom werkstress te doorbreken en met elkaar in gesprek te gaan. Samen kunnen we werken aan een gezondere en meer ondersteunende werkomgeving, waarin iedereen zich gehoord en begrepen voelt. Doe mee aan de Week van de Werkstress en draag bij aan het vergroten van bewustzijn over mentale gezondheid op het werk. 

Binnen Vitalogisch geven wij verschillende trainingen en workshops rondom dit thema, zowel op individueel als op groepsniveau. Gezonde, gedreven en tevreden medewerkers zijn effectiever, productiever en hebben een laag ziekteverzuim. Ze zijn loyaler en meer verbonden met de organisatie, waardoor er minder verloop is. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? We gaan graag in gesprek!  Je bereikt ons via info@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711. Uiteraard kun je ook direct contact opnemen met onze collega, Maurice van Schie. Hij schreef dit blog voor ons. Je bereikt hem via maurice@vitalogisch.nl!

Hoe kan het dat Nederland op plek vijf staat van de meest gelukkige landen ter wereld, en tegelijkertijd het aantal jongeren met een burn-out nog nooit zo hoog is geweest?

Twee uitersten, die op het eerste gezicht moeilijk te rijmen zijn met elkaar. Volgens filosoof en psychiater Damiaan Denys is het juist heel verklaarbaar. Hij pleit voor minder aandacht voor vitaliteit. Waarom? Dat lees je in het artikel, met daarin ook concrete tips voor HR en leidinggevenden.💡👇

hele artikel https://www.trendsinhr.nl/vitaliteit-vergeet-het/

Reactie op bovenstaand artikel Vitaalrendement oktober 2023

Vitaliteit? Vergeet het! Nu heb ik het idee dat de context van dit artikel wat breder is dan gepubliceerd maar de strekking is duidelijk. In mijn gesprekken met bedrijven en medewerkers probeer ik altijd naast het maken van eigen keuzes dit ook in het collectief (jouw team) neer te zetten. Hoe kun je samen sterker worden en dat doen wat bij je past. Ben jij die medewerker die afwacht of toon je (samen) eigenaarschap om het verschil te maken. Juist de dialoog tussen de werkgever en medewerker is belangrijk. Door met elkaar in gesprek te en te kijken hoe je het beste uit jezelf kunt halen, ook voor de organisatie. Een kleine aanpassing in de functieomschrijving kan voor wat betreft energie en productiviteit aardig wat opleveren. Hiermee bezig zijn is al een onderdeel van Vitaliteit, dus met dit programma zou ik zeker doorgaan 😉 Vanuit positieve gezondheid benadrukken hoe je je kunt aanpassen aan of in een bepaalde situatie en zelf regie kunt nemen met alle emotionele en sociale uitdagingen welke daarbij horen is Veerkracht.
Het mooie van deze tijd is juist dat we leren hierover met te praten, ons kwetsbaar op te stellen en te zien dat onze leidinggevende tegen dezelfde zaken aanloopt. Betuttelen en bemoeien met het totale leven van een medewerker?  Daar ben ik ook geen voorstander van. Maar een goed gesprek of actieve training waarin je je richt op zaken waar je echt invloed op hebt en welke zaken bij het leven horen is voor iedereen leerzaam. Als we medewerkers, leidinggevenden en directeuren kunnen helpen zelf iets te verzinnen waaraan men wil werken en daarmee hun veerkracht vergroten dan zijn we een goed eind op weg.
Het goede gesprek, het fysieke welzijn, de sociale omgeving, waardering en het benutten van talenten horen daar ook bij, al dan niet via de werkgever. En niets moet! Alleen als de medewerker daarvoor openstaat. Alles begint met de nut & noodzaak.

Inspiratiesessie: duurzame inzetbaarheid 18-09-23

Met Doeschka Anschutz en Maurice van Schie

Where good people meet… good things happen!

Op 18 september was het zover. In samenwerking met Maurice van Schie, adviseur duurzame inzetbaarheid en vitaliteit & gecertificeerd Lab of Life trainer, en Vitaalrendement organiseerde The Lab of Life een inspiratieochtend bij Better Meetings, gelegen in de prachtige bossen van Austerlitz. De ochtend stond in het teken van duurzame inzetbaarheid van werknemers, want het is geen geheim dat gezonde en energieke werknemers van schatbare waarde zijn voor een organisatie.

Ze zijn minder vaak ziek, presteren beter, zijn veerkrachtig en productiever. In een competitieve arbeidsmarkt is het behoud en de inzetbaarheid van medewerkers cruciaal geworden. Hoewel veel organisaties aandacht besteden aan gezondheid en vitaliteit, blijkt het moeilijk om medewerkers daadwerkelijk (duurzaam) gedrag te laten veranderen. Na afloop van de inspiratieochtend was hier een hoop verheldering aan gegeven. 

https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/Blogs/inspiratieochtend.jpg?preset=content

Voorkomen en verminderen van verzuim

Na een openhartige introductie aan de erg goed gevulde zaal aanwezigen begon Maurice van Schie gelijk aan zijn heldere en pakkende betoog over hoe voorkomen en verminderen van verzuim door middel van The Return on Investment (ROI) de eerste stappen zijn richting een beleid op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Daarbij benadrukte hij voornamelijk de persoonlijke aanpak die het grote verschil kan maken. Het kleine gesprek is van belang en daarnaast is het enorm waardevol om binnen je team te kijken naar wie wat wil en kan bijdragen en of iedereen als beste versie van zichzelf te werk kan gaan.

Hierna volgde een korte koffiepauze waarin er onderling werd genetwerkt en nagepraat over het eerste deel van de inspiratiesessie.

Hoe stimuleer je eigen regie bij medewerkers?

Vervolgens werd de koffiepauze afgelost door Doeschka die de volgende anderhalf uur op inspirerende wijze vertelde hoe je goed om kunt gaan met weerstand tegen verandering en hoe je zelfleiderschap (eigen regie) kunt stimuleren bij medewerkers. Het is namelijk heel waardevol om als werkgever anderen te kunnen stimuleren om met hun eigen veranderwensen aan de slag te gaan en ze te laten ervaren dat ze hun eigen problemen kunnen oplossen.

En dat levert mooie resultaten op. Want hoe vaker je ervaart dat je invloed kunt uitoefenen op je eigen situatie, hoe meer je je bewust wordt van de mogelijkheden om de regie te pakken, ook op de wereld om je heen. Je zelfvertrouwen groeit, je zit beter in je vel, krijgt meer energie en zo kom je in een opwaartse spiraal van autonomie en motivatie. En dat zorgt ervoor dat de duurzame inzetbaarheid van werknemers als werkgever kunt stimuleren.

Een (h)eerlijke lunch als afsluiter

Ter afsluiting van de ochtend kon iedereen genieten van een heerlijke lunch, met allemaal verantwoorde en lekkernijen die vers gemaakt werden door de chefs en leerlingen van Better Meetings. Tijdens de lunch werd er onderling veel nagepraat en keerden de aanwezigen boordevol inspiratie weer huiswaarts.

Benieuwd naar wat wij voor jou en je organisatie kunnen betekenen omtrent duurzame inzetbaarheid, zoals de masterclass die Doeschka hier gegeven heeft? Klik dan hier voor meer informatie.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Het belang van amplitie en bevlogenheid voor minder fouten en incidenten

Deel 7 van 7

Minder fouten & incidenten

Welkom bij het laatste deel van onze blogserie! Vandaag willen we de focus leggen op het effect van amplitie en bevlogenheid op het verminderen van fouten en incidenten binnen een organisatie. Wat levert het investeren in amplitie nu eigenlijk op?

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief investeren in het vergroten van amplitie en bevlogenheid van hun medewerkers een daling van maar liefst 40% in het aantal fouten en incidenten kunnen ervaren. Dit betekent dat medewerkers die bevlogen en gemotiveerd zijn in hun werk, aantoonbaar bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.

Maar waarom is het zo noodzakelijk om actief te investeren in medewerkers en daarmee het beste uit hen te halen? Ten eerste heeft het directe invloed op de nauwkeurigheid en aandacht voor detail bij medewerkers. Bevlogen medewerkers zijn vaak meer betrokken en gefocust, waardoor ze minder geneigd zijn om fouten te maken. Ze hebben een hoger niveau van professionaliteit en streven naar perfectie in hun werk.

Daarnaast zorgt investeren in amplitie en bevlogenheid ook voor een cultuur van openheid en proactieve houding. Medewerkers voelen zich aangemoedigd om problemen te signaleren en oplossingen aan te dragen, waardoor incidenten kunnen worden voorkomen. Ze zijn meer betrokken bij het identificeren van mogelijke risico’s en het implementeren van preventieve maatregelen.

Bovendien heeft het werken aan de preventieve kant nog een belangrijk voordeel: het creëren van een veilige en vertrouwde werkomgeving. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en gesteund, wat resulteert in een hoger niveau van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Dit bevordert de algehele veiligheidscultuur en draagt bij aan het verminderen van incidenten.

Kortom, investeren in amplitie en bevlogenheid van medewerkers heeft aantoonbaar positieve effecten op het verminderen van fouten en incidenten binnen een organisatie. Het leidt tot een hogere nauwkeurigheid, een proactieve houding en een veiligere werkomgeving. Laten we blijven streven naar het beste uit onze medewerkers te halen en zo bij te dragen aan het succes van de organisatie. Een mooie zomer toegewenst!

Vitalogisch is strategisch partner voor vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Het begint bij de nut en de noodzaak, ben je benieuwd naar het return on investment (ROI) op jouw organisatie?

Wil je hierover sparren en/of de mogelijkheden onderzoeken neem dan vrijblijvend contact op met onze collega, Maurice van Schie via maurice@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711 Bovenkant formulier

Bron: onderzoeken McKinsey, Gallup en Oxford | CBS cijfers | Paul ter Wal | Profijtabiliteit

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Investeren in preventie en amplitie zorgt voor hogere klanttevredenheid

Deel 6 van 7

Welkom bij het volgende deel van onze blogserie! Deze keer willen we de focus leggen op het effect van amplitie en bevlogenheid op de klanttevredenheid. Wat levert het investeren in deze onderwerpen nu eigenlijk op?

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief investeren in het vergroten van amplitie en bevlogenheid van hun medewerkers een stijging van maar liefst 12% in de klanttevredenheid kunnen ervaren. Dit betekent dat medewerkers die bevlogen en gemotiveerd zijn in hun werk, aantoonbaar bijdragen aan een betere ervaring en tevredenheid bij klanten.

Maar waarom is het zo noodzakelijk om actief te investeren in medewerkers en daarmee het beste uit hen te halen? Ten eerste heeft het directe invloed op de interactie tussen medewerkers en klanten. Bevlogen medewerkers stralen enthousiasme, toewijding en expertise uit, waardoor klanten zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen. Dit draagt bij aan een positieve klantbeleving en een hogere tevredenheid.

Daarnaast hebben bevlogen medewerkers vaak een groter inzicht in de behoeften en wensen van klanten. Ze zijn beter in staat om oplossingen op maat aan te bieden en om proactief te anticiperen op klantverwachtingen. Dit resulteert in een hogere klanttevredenheid, omdat klanten het gevoel hebben dat ze goed verzorgd worden en dat er aan hun specifieke behoeften wordt voldaan.

Bovendien is er een nog belangrijk voordeel: klantloyaliteit. Tevreden klanten zijn meer geneigd om loyaal te blijven aan een organisatie en herhaalaankopen te doen. Ze zullen positieve mond-tot-mondreclame genereren en anderen aanmoedigen om ook gebruik te maken van de producten of diensten van het bedrijf. Dit bevordert de groei en het succes op lange termijn.

Kortom, investeren in amplitie en bevlogenheid van medewerkers heeft aantoonbaar positieve effecten op de klanttevredenheid. Het zorgt voor een betere klantbeleving, een dieper inzicht in de klantbehoeften en draagt bij aan klantloyaliteit. In het volgende en laatste deel van deze blogserie zullen we dieper ingaan op de resultaten op fouten en incidenten als we investeren in amplitieve medewerkers.

Vitalogisch is strategisch partner voor vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Het begint bij de nut en de noodzaak, ben je benieuwd naar het return on investment (ROI) op jouw organisatie?

Wil je hierover sparren en/of de mogelijkheden onderzoeken neem dan vrijblijvend contact op met onze collega, Maurice van Schie via maurice@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711

Bron: onderzoeken McKinsey, Gallup en Oxford | CBS cijfers | Paul ter Wal Profijtabiliteit

——————————————————————————————————————————————————————-

Het belang van amplitie en bevlogenheid voor een hogere verkoop

Deel 5 van 7

Hogere verkoop

Welkom bij het volgende deel van onze blogserie! Na de mogelijke resultaten op een lager verzuim, minder verloop, een hogere productiviteit en effectiviteit van medewerkers volgt nu deel 5 van 7. Deze keer richten we ons op de impact van amplitie en bevlogenheid op de verkoopresultaten van een organisatie. Wat levert het investeren in deze onderwerpen nu eigenlijk op?

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief investeren in het vergroten van amplitie en bevlogenheid van hun medewerkers een stijging van maar liefst 18% in de verkoop kunnen ervaren. Dit betekent dat medewerkers die bevlogen en gemotiveerd zijn in hun werk, aantoonbaar betere verkoopresultaten behalen.

Maar waarom is het zo noodzakelijk om actief te investeren in medewerkers en daarmee het beste uit hen te halen? Ten eerste heeft het directe invloed op de klantbeleving. Bevlogen medewerkers stralen enthousiasme en betrokkenheid uit naar klanten, wat resulteert in een positieve ervaring en een grotere kans op verkoop. Klanten voelen zich begrepen en gewaardeerd, waardoor ze eerder geneigd zijn om een aankoop te doen.

Daarnaast heeft het investeren in amplitie en bevlogenheid ook invloed op de prestaties van medewerkers. Bevlogen medewerkers zijn meer gemotiveerd en betrokken bij hun werk. Ze hebben een dieper begrip van de producten of diensten die ze verkopen, waardoor ze in staat zijn om klanten op een effectieve en overtuigende manier te benaderen. Dit leidt tot een hogere verkoopconversie en een verbeterde omzet voor de organisatie.

Bovendien heeft het werken aan een gave werkomgeving nog een belangrijk voordeel: klantloyaliteit. Bevlogen medewerkers creëren positieve relaties met klanten en zorgen voor een duurzame klanttevredenheid. Tevreden klanten zijn loyaler en zullen eerder terugkeren voor herhaalaankopen, waardoor de verkoop op lange termijn wordt gestimuleerd.

Kortom, investeren in amplitie en bevlogenheid van medewerkers heeft aantoonbaar positieve effecten op de verkoopresultaten van een organisatie. Het zorgt voor een verbeterde klantbeleving, verhoogde verkoopconversie en bevordert de klantloyaliteit. In het volgende deel (6 van 7) van deze blogserie zullen we dieper ingaan op wat investeren op amplitie doet voor een hogere klanttevredenheid.

Vitalogisch is strategisch partner voor vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Het begint bij de nut en de noodzaak, ben je benieuwd naar het return on investment (ROI) op jouw organisatie?

Wil je hierover sparren en/of de mogelijkheden onderzoeken neem dan vrijblijvend contact op met onze collega, Maurice van Schie via maurice@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711 

Bron: onderzoeken McKinsey, Gallup en Oxford | cijfers CBS | Paul ter Wal Profijtabiliteit

——————————————————————————————————————————————————————-

Deel 4 van 7 

Hogere effectiviteit

Het belang van amplitie en bevlogenheid voor het verhogen van de effectiviteit van medewerkers. 

In deze blogserie hebben we eerder al besproken hoe investeren in amplitie en bevlogenheid kan leiden tot een lager verloop, minder verzuim en een hogere productiviteit van medewerkers. Maar wat betekent dit voor de effectiviteit van medewerkers? Laten we eens kijken naar de positieve impact die deze investering kan hebben op de prestaties van medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief investeren in het vergroten van amplitie en bevlogenheid van hun medewerkers een stijging van maar liefst 20% in effectiviteit kunnen ervaren. Effectiviteit verwijst naar het vermogen van medewerkers om hun taken en verantwoordelijkheden efficiënt en met succes uit te voeren.

Maar waarom is het zo noodzakelijk om actief te investeren in medewerkers en daarmee het beste uit hen te halen? Allereerst heeft effectiviteit directe invloed op de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. Medewerkers die bevlogen en gemotiveerd zijn, hebben de neiging om betere resultaten te behalen en te streven naar excellentie in hun werk. Dit leidt tot verbeterde prestaties en hogere klanttevredenheid.

Daarnaast heeft effectiviteit ook indirecte voordelen. Wanneer medewerkers efficiënter en effectiever werken, heeft dit invloed op de algehele bedrijfsvoering. Processen kunnen soepeler verlopen, deadlines worden beter gehaald en er ontstaat een cultuur van effectiviteit en prestatiegerichtheid binnen de organisatie.

Kortom, investeren in amplitie en bevlogenheid van medewerkers heeft aantoonbaar positieve effecten op de effectiviteit van werknemers. Het verhoogt de kwaliteit van het werk, verbetert de algehele bedrijfsvoering en draagt bij aan het behoud van waardevol talent. In het volgende deel (5 van 7) van deze blogserie zullen we dieper ingaan op dat investeren in amplitie zal zorgdragen voor hogere verkopen.

Vitalogisch is strategisch partner voor vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Het begint bij de nut en de noodzaak, ben je benieuwd naar het return on investment (ROI) op jouw organisatie?

Wil je hierover sparren en/of de mogelijkheden onderzoeken neem dan vrijblijvend contact op met onze collega, Maurice van Schie via maurice@vitalogisch.nl of bel naar 040  2824711 

Bron: onderzoeken McKinsey, Gallup en Oxford | CBS cijfers | Paul ter Wal Profijtabiliteit

Lagere verzuimcijfers: het belang van amplitie en bevlogenheid

Deel 3 van 7

Hogere productiviteit

Het belang van amplitie en bevlogenheid voor het verhogen van productiviteit van medewerkers. 

In deze blogserie hebben we al besproken hoe investeren in amplitie en bevlogenheid kan leiden tot minder verzuim en een lager verloop van medewerkers. Maar wat levert het eigenlijk op in termen van productiviteit? Laten we eens kijken naar de positieve impact die deze investering kan hebben op de prestaties van medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief investeren in het vergroten van amplitie en bevlogenheid van hun medewerkers een stijging van maar liefst 17% in productiviteit kunnen ervaren. Dit betekent dat werknemers die zich betrokken en bevlogen voelen in hun werk, aantoonbaar meer gedaan krijgen en efficiënter werken.

Maar waarom is het zo belangrijk om aan de preventieve kant te werken en het beste uit je werknemers te halen? Ten eerste, medewerkers die zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen, zijn meer geneigd om hun best te doen en te streven naar excellentie. Ze hebben een hoger gevoel van eigenaarschap en zijn bereid om extra inspanningen te leveren om doelen te bereiken. Dit leidt tot een verhoogde productiviteit op individueel niveau en heeft ook een positief effect op het team en de algehele organisatieprestaties.

Bovendien kan een hogere productiviteit ook leiden tot een betere werkomgeving. Wanneer medewerkers meer gedaan krijgen in minder tijd, kan dit leiden tot minder stress en een betere werk-privébalans. Dit draagt bij aan het welzijn van medewerkers en kan zelfs resulteren in een hogere tevredenheid en betrokkenheid op lange termijn.

Ten tweede is er het aspect van concurrentie. In een competitieve markt kan een hogere productiviteit een cruciaal voordeel betekenen. Door te investeren in amplitie en bevlogenheid geef je jouw organisatie de mogelijkheid om de concurrentie voor te blijven.

Daarnaast zijn er ook interne voordelen. Medewerkers die zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen, zijn meer geneigd om hun best te doen en te streven naar excellentie. Ze hebben een hoger gevoel van eigenaarschap en zijn bereid om extra inspanningen te leveren om doelen te bereiken. Dit leidt tot een verhoogde productiviteit op individueel niveau en heeft ook een positief effect op het team en de algehele organisatieprestaties.

Kortom, investeren in amplitie en bevlogenheid van medewerkers heeft aantoonbaar positieve effecten op de productiviteit. Het stelt medewerkers in staat om meer te bereiken, verhoogt de concurrentiekracht van de organisatie en creëert een positieve werkomgeving. In het volgende deel van deze blogserie ( 4 van 7) zullen we dieper ingaan op het effectiever werken van medewerkers.

Vitalogisch is strategisch partner voor vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Het begint bij de nut en de noodzaak, ben je benieuwd naar het return on investment (ROI) op jouw organisatie?

Wil je hierover sparren en/of de mogelijkheden onderzoeken neem dan vrijblijvend contact op met onze collega, Maurice van Schie via maurice@vitalogisch.nl of bel naar 040  2824711 

Bron: onderzoeken McKinsey, Gallup en Oxford | CBS cijfers | Paul ter Wal Profijtabiliteit

Blog Deel 2 van 7 

Minder verloop

Het belang van amplitie en bevlogenheid voor het verminderen van verloop van medewerkers.

In het vorige deel van deze blogserie hebben we besproken hoe amplitie en bevlogenheid van medewerkers kunnen bijdragen aan een lager verzuim.
Nu is het tijd om te kijken naar wat deze investering daadwerkelijk oplevert, namelijk een significant lagere medewerkersverloop.
Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief investeren in het vergroten van amplitie en bevlogenheid van hun medewerkers, 25% minder verloop ervaren. Dit betekent dat er minder medewerkers de organisatie verlaten, wat op zijn beurt vele voordelen met zich meebrengt.
Maar waarom is het zo belangrijk om aan de preventieve kant te werken en het beste uit je medewerkers te halen? Allereerst is er de kwestie van kosten. Gemiddeld genomen stroomt ongeveer 15% van de medewerkers uit. Het vervangen van deze medewerkers brengt aanzienlijke kosten met zich mee, zowel direct als indirect. Denk hierbij aan wervings- en selectieprocessen, inwerkprogramma’s en productiviteitsverlies tijdens de overgangsperiode.
Door te investeren in amplitie en bevlogenheid kun je deze kosten aanzienlijk verminderen. Stel dat de kosten van vervanging van een medewerker gemiddeld 5500 euro bedragen. Met een vermindering van 25% verloop, zou dit betekenen dat je per medewerker een besparing van 1400 euro kunt realiseren.
Maar er zijn nog andere voordelen die verder gaan dan alleen financiële besparingen. Tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn productiever, innovatiever en beter in staat om klantgericht te handelen. Ze voelen zich meer verbonden met de organisatie en zijn bereid om een extra stap te zetten. Dit alles leidt tot verbeterde bedrijfsresultaten en een concurrentievoordeel.
Kortom, investeren in amplitie en bevlogenheid van medewerkers is niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer de moeite waard. Het vermindert het verloop, bespaart kosten en draagt bij aan een positieve werkomgeving waarin medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. In het volgende deel ( 3 van 7) van deze blogserie zullen we dieper ingaan op de productiviteit van medewerkers.

Vitalogisch is strategisch partner voor vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Het begint bij de nut en de noodzaak, ben je benieuwd naar het return on investment (ROI) op jouw organisatie?

Wil je hierover sparren en/of de mogelijkheden onderzoeken neem dan vrijblijvend contact op met onze collega, Maurice van Schie via maurice@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711

Bron: onderzoeken McKinsey, Gallup en Oxford | CBS cijfers | Paul ter Wal Profijtabiliteit

Blog Deel 1 van 7 

Lagere verzuimcijfers 

Een gezond en productief werkklimaat is essentieel voor iedere organisatie. Werkgevers streven naar een lager verzuimpercentage en betere prestaties van hun medewerkers. Maar wat is de sleutel tot het bereiken van deze doelen? Het is natuurlijk veel interessanter om beleid te maken in het voorkomen van verzuim. Het antwoord ligt in het investeren in amplitie en bevlogenheid.

Amplitie verwijst naar de positieve psychologische toestand waarin medewerkers zich bevinden wanneer ze het beste uit zichzelf halen en hun potentieel volledig benutten. Bevlogenheid gaat hand in hand met amplitie en omvat de energie, betrokkenheid en toewijding die medewerkers voelen ten opzichte van hun werk.

Waarom zou een werkgever investeren in deze aspecten? Het antwoord is simpel: het levert aanzienlijke voordelen op. Onderzoek heeft aangetoond dat organisaties die actief investeren in amplitie en bevlogenheid tot wel 40% minder verzuim ervaren. Dit betekent dat medewerkers minder vaak afwezig zijn vanwege ziekte of andere redenen, wat de continuïteit en productiviteit van het bedrijf ten goede komt.

Maar waarom is het zo noodzakelijk om actief te investeren in medewerkers en daarmee het beste uit hen te halen? Ten eerste zorgt het investeren in amplitie en bevlogenheid voor een positieve werkcultuur. Werknemers voelen zich gewaardeerd, gemotiveerd en betrokken, waardoor ze met plezier naar hun werk gaan. Dit vermindert de kans op stressgerelateerde klachten en burn-out, die vaak gepaard gaan met een hoog verzuim.

Mag ik eens vragen wanneer u voor het laatst waardering heeft uitgesproken richting (een) medewerker(s)?

Ten tweede zorgt het benutten van alle vitaliteitsschijven ( De schijf van 5 van Vitalogisch:  Nut & noodzaak, Lichaam & leefstijl, Mindset en emoties, Omgeving en relaties en Talenten & zingeving)  van medewerkers voor betere prestaties. Bevlogen en amplitieve medewerkers zijn creatiever, productiever en nemen initiatief om problemen op te lossen. Ze hebben een hogere arbeidsvoldoening en voelen zich meer verbonden met de organisatie.

Dit alles draagt bij aan een hogere kwaliteit van het werk, hogere klanttevredenheid en uiteindelijk een sterker concurrentievermogen van het bedrijf.

Kortom, investeren in amplitie en bevlogenheid is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk voor werkgevers die streven naar lagere verzuimcijfers en betere prestaties. Door medewerkers te ondersteunen en te stimuleren om hun volledige potentieel te benutten, kunnen organisaties genieten van de vele voordelen die dit met zich meebrengt.

In deel 2 van 7 van deze blog zullen we je volgende keer meenemen in de ongewenste  verloop van medewerkers. Want ook dit onderwerp maakt onderdeel uit van het streven naar amplitieve en bevlogen medewerkers.

Vitalogisch is strategisch partner voor vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Het begint bij de nut en de noodzaak, ben je benieuwd naar het return on investment (ROI) op jouw organisatie?

Wil je hierover sparren en/of de mogelijkheden onderzoeken neem dan vrijblijvend contact op met onze collega, Maurice van Schie via maurice@vitalogisch.nl of bel naar 040  2824711

Bron: onderzoeken McKinsey, Gallup en Oxford | CBS cijfers | Paul ter Wal Profijtabilieit

Nieuws | Subsidie beschikbaar voor Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 1 september kunnen nu ook zelfstandige bedrijven deze subsidie aanvragen. Minimale investering van 75.000 euro, samen investeren met input van jouw medewerkers!
Start nu met het uitvoeren van een bedrijfsanalyse. We helpen je graag!
Er zijn een viertal thema’s
*Gezond, veilig en vitaal werken
*Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
*Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
*Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

Informatie en vragen, wij horen het graag!

14 juni 2023 

Herken jij dit:

“We willen wel met vitaliteit aan de slag gaan, maar we hebben geen capaciteit en tijd. Dus we willen nog even wachten.” 🌟

🤔 Waarom afwachten als het ook nu kan en wij jullie kunnen ondersteunen met een projectmanager vanuit Vitalogisch voor een aantal uur per week? 💪

✨ Teamleiders/manager, hr-medewerkers of medewerkers met vitaliteit in hun portefeuille voor dit herkenbare dilemma. Je begrijpt dat het bevorderen van vitaliteit binnen je organisatie essentieel is, maar het ontbreekt aan de nodige kennis, middelen en tijd om hier proactief mee aan de slag te gaan. Goed nieuws: wachten is niet langer nodig om actie te ondernemen! ✅

🌿 Bij Vitalogisch begrijpen we het belang van vitaliteit voor een succesvolle en gezonde werkomgeving. Daarom bieden we de oplossing: een ervaren projectmanager die vanuit ons team met jullie samenwerkt, voor een beperkt aantal uur per week. 💼

🌟 Onze projectmanager focust zich volledig op het ontwikkelen en implementeren van een op maat gemaakt vitaliteitsprogramma dat aansluit bij jullie organisatiecultuur en doelstellingen. Of het nu gaat om het ontzorgen van jou als hr- of teammanager, het voeren van gesprekken, het opzetten van een ambassadeurs team, het coachen van medewerker, of het opzetten en organiseren van workshops of een vitaliteitsweek – onze expert staat klaar om jullie te ondersteunen. 🌱

💡 Door gebruik te maken van onze projectmanager hoef je je geen zorgen meer te maken over gebrek aan tijd en middelen. Je kunt direct aan de slag met vitaliteit, met een professional aan je zijde die zich volledig richt op het behalen van jullie doelen. Bovendien kunnen we de inzet van onze projectmanager flexibel afstemmen op jullie budget. 💰

🚀 Dus waarom wachten? Grijp deze kans om van vitaliteit een prioriteit te maken in jouw organisatie of team en daarmee de gezondheid, werkplezier, betrokkenheid en productiviteit van je medewerkers te versterken.

Hoe? Stuur mij, Maurice van Vitaalrendment (info@vitaalrendement.nl) of neem contact op via info@vitalogisch.nl en ontdek hoe onze projectmanager vanuit Vitalogisch jullie kan ondersteunen! Samen kunnen we de eerste stappen zetten naar een vitaal bedrijf. 💪

BLOG | Manager zijn is nog best lastig…

januari 2023

Ben ik een goede manager? Deze vraag stelde ik mij vanmorgen n.a.v. een flitsbericht op een social over de week van de werkstress. Nu ben ik niet zo’n type dat mezelf als goed wil omschrijven, maar ik wil het wel graag goed doen.

Het antwoord op deze vraag kunnen alleen mijn teamleden geven. Ik realiseer mij dat ik gedurende het jaar regelmatig gesprekken voer over het functioneren van mijn teamleden; maar hoe zij tegen mijn functioneren aankijken ? Geen idee. Raar eigenlijk dat ik hun niet gevraagd heb om mij te beoordelen….. Daar ga ik wat mee doen! Overigens, ik ben Martijn, 38 jaar, kom uit Haarlem en ben sinds 3 jaar manager van een club leuke collega’s; met elkaar zijn wij bezig met het maken van toffe reclamecampagnes.

Ik tik op Google: “vaardigheden manager” in en lees dat een manager naast goed kunnen communiceren, een goede coach dient te zijn. Hij helpt met loopbaanontwikkelingen en bekommert zich over succes en welzijn van het team.

Hm……. ik realiseer me dat dit er pas vier zijn…. het lijkt mij bijna onmogelijk om aan al die zaken te voldoen. Als ik voor mijzelf een voorzichtige schatting maak ben ik voor 85% van mijn werkzaamheden alleen met de lopende projecten en campagnes bezig. En ik moet eerlijk bekennen dat een van de projectmanagers al een keer een signaal heeft afgegeven, te willen doorgroeien naar een andere functie, en dat ik daar niets mee gedaan heb. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest met het feit wie dan de werkzaamheden van haar moet overnemen…..

In het kader van mijn eigen ontwikkeling, heb ik kort geleden een training over werkdruk gevolgd. Een van de tips die ik kreeg was: “vraag altijd door….“, omdat zowel de zender als de ontvanger niet altijd hetzelfde bedoelen :-). Door meer te vragen, en niet alleen maar “mee” te praten zoals vaak gebeurt, kom ik er nu achter dat werkdruk niet alleen over de “workload” gaat maar ook over de werkomgeving, of dat iemand te weinig autonomie ervaart.

Zoals geschreven wil ik graag een goede manager zijn. Na wat zelfreflectie realiseer ik mij dat ik op een aantal vlakken nog wat stappen kan en wil zetten. De verhouding van 85% op projecten ga ik veranderen, want ik kan best wel wat meer van die 85% verantwoordelijkheid bij de projectleider leggen! Of ben ik dan toch een Controlfreak? Door mij meer te focussen op de mensen binnen ons team en op een gezonde diversiteit van mijn werkzaamheden, denk ik mijn creativiteit meer te kunnen ontplooien en benutten. Want juist om die creativiteit heb ik drie jaar geleden voor deze functie gekozen.

Ook realiseer ik me dat ik mij wat zorgen maak over een teamlid, die te zwaar is en te ongezond leeft. Ik besluit op korte termijn om met hem in gesprek te gaan, te vragen hoe het met hem is en dat ik graag wil helpen. Maar daarnaast is er ook veel onzichtbaar leed. Als ik mij al zorgen maak over zowel mijn moeder waarvoor ik mantelzorger ben als mijn energiecontract, dan zou het kunnen dat dit ook speelt binnen mijn team. Een mooi inzicht voor de zondag. De verbinding die ik dacht te hebben, is vooral werkgerelateerd.

Eens kijken hoe mijn collega’s gaan reageren, als het ook over andere dingen gaat. Ik denk dat eenieder zich wel veilig genoeg voelt….. dat is een aanname en het is best spannend om het avontuur aan te gaan; ik ga het wel proberen!

Overigens gaat die verbinding niet alleen over mij richting de teamleden, maar ook over de teamleden zelf. In het kader van eigenaarschap zal ik binnen het team de vraag stellen wie het leuk zou vinden om wat activiteiten te organiseren om daardoor elkaar beter te leren kennen.

Na deze overpeinzing en het lezen van de krant, ga ik maar hardlopen; de hele week nog weinig sportief geweest. De conclusie is dat ik dus niet goed voor mijzelf heb gezorgd. Ik merk dat het een “moetje” is en de lat voor mijzelf erg hoog leg. Is het nu zo erg dat ik een weekje niet gesport heb, nee toch? En als ik de lat voor mijzelf zo hoog leg, hoe zou dat dan kunnen overkomen op mijn collega’s?

Vanaf morgen zal ik ze vragen om mee te gaan naar buiten, waar die gesprekken ook gevoerd kunnen worden. Enne…….voorbeeldgedrag werkt altijd 🙂

Manager zijn is nog best lastig…….

Genoeg te doen, kleine stapjes, wellicht is dit ook al te veel, maar het zaadje is geplant